นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อน “โครงการ แม่โขง-ล้านช้าง”ครั้งที่ 2/2564

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม ขับเคลื่อน “โครงการ แม่โขง-ล้านช้าง”

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดี … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19)

สรุปผลการประชุม COVID 19

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีก … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมพิธีเปิด “โครงการล้านกล้าไม้กับธนาคารไทยเครดิต”

กรมป่าไม้ ร่วมกับ ธนาคารไทยเครดิต สนับสนุนกล้าไม้ “ โครงการล้านกล้าไม้ ”

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดี … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ ครั้งที่ 3/2564

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ ครั้งที่ 3/2564

         & … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า เข้ารับมอบเงินสนับสนุน การปลูกและบำรุงรักษาแปลงฟื้นฟูสภาพป่า

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า เข้ารับมอบเงิน

         & … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงพื้นที่พร้อมกับนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงพื้นที่พร้อมกับนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

                นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่า … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการส่งเสริมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการส่งเสริมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

         & … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ

         & … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่อง การกำหนดเงื่อนไข และหลักเกณฑ์การปลูกป่าทดแทน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือ

         & … Read more

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน ทส. ในการให้ความเห็นกับคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการให้ความเห็นกับคณะกรรมการประสานงานสภา

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ….    … Read more