ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1, 600ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์ e-bidding(สำนักแผนงานและสารสนเทศ))

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถบรรทุก 1 ตัน.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ ายน้ำมันเครื่องและตรวจสอบสภาพเพื่อซ่อมบำ รุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชร 1568 กรุงเ ทพฯ หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.50-0701-00-0085 โดยวิธีเฉพาะเ จาะจง

ประกาศผู้ชนะราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ชร15 68 กทม.ปม.50 … Read more ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ ายน้ำมันเครื่องและตรวจสอบสภาพเพื่อซ่อมบำ รุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชร 1568 กรุงเ ทพฯ หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.50-0701-00-0085 โดยวิธีเฉพาะเ จาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ร ายงานการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมา ณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.สำนักแผนงานและส ารสนเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ราย งานการติดตามและ … Read more ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ร ายงานการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมา ณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.สำนักแผนงานและส ารสนเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน บน ขนาด18,000บีทียูโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.สำนักแผ นงานและสารสนเทศ(แก้ไขล่าสุด)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับ อากาศแบบแยกส่วน … Read more ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน บน ขนาด18,000บีทียูโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.สำนักแผ นงานและสารสนเทศ(แก้ไขล่าสุด)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ร ายงานการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมา ณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักแผนงานและส ารสนเทศ)

category procurement] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิ … Read more ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ร ายงานการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมา ณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักแผนงานและส ารสนเทศ)

ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 46 รายการ โดยวิธีทอดตลาด สำนักแผนงานและสารสนเทศ

ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 46 ราย การ โดยวิธีท … Read more ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 46 รายการ โดยวิธีทอดตลาด สำนักแผนงานและสารสนเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนั กงาน(กระดาษA4)จำนวน600รีมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักแผนงานและสารสนเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำน ักแผนงานและสารส … Read more ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนั กงาน(กระดาษA4)จำนวน600รีมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักแผนงานและสารสนเทศ

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดี เซล)ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า110 กิโล วัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)แก้ไข

เอกสารแนบ.PDF.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ เล่มนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจา ะจง(สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์เล ่มนโยบายป่าไม้แ … Read more ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ เล่มนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจา ะจง(สำนักแผนงานและสารสนเทศ)