ประกาศเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารการช ี้แจงเสนอต่อคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปร ะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วุฒิสภา จำนวน 100 เล่ม โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

dcc01112562.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเ อกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไ ม้แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562 จำนวน 80 เล่ม โดยวิธีเ ฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

dc1.pdf

การประชุมมอบนโยบายผู้บริหาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมมอบนโยบายผู้บริหาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โพสต์โดย ส่วนสื่อสารและติดตาม ศทส. สป.ทส. เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2019

การจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562

สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแ … Read moreการจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562

การจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562

sdfgsdfgsdg สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมส่งเสริ … Read moreการจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562