นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2562

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2562

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ และนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และร่วมปวารณาถวายจตุปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศล ณ วัดอ่างทองวรวิหาร ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 โดยมีพระครูสุทธิกิจจาทร (ประเวศ สุทฺธิญาโณ) เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าวมียอดเงินถวาย จำนวน 2,289,098 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งทางกรมป่าไม้ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญมหากุศลในครั้งนี้

สำหรับวัดอ่างทองวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก เดิมเป็นวัดเล็กๆ 2 วัด ชื่อ วัดโพธิ์เงิน และวัดโพธิ์ทอง สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้รวมวัดสองวัดเป็นวัดเดียวกันเมื่อปี พ.ศ. 2443 และพระราชทานนามว่า วัดอ่างทอง มีพระอุโบสถที่งดงาม ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเป็นพระประธานคู่ที่มีความงดงาม มีพระเจดีย์ทรงระฆังประดับด้วยกระจกสีและหมู่กุฏิทรงไทยสร้างด้วยไม้สักงดงามเป็นระเบียบซึ่งล้วนเป็นสถาปัตยกรรมตามแบบศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

Leave a Comment