onepage


การกำหนดระยะเวลาในการยื่นข้อเสนอสำหรับการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก

ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ยื่นเอกสารการลงทะเบียนในระบบ e-GP

จ้างก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์

างก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์

การขยายสัญญา

ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเสนอราคาต่ำกว่าร้อยละ 15

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกไม่มาทำสัญญา/ข้อตกลง

การนำบุคคลภายนอกไปดูงาน

การดูงานถือเป็นการฝึกอบรมหรือไม่

การบอกเลิกสัญญา

ผู่ลงนามใบสั่ง