เกี่ยวกับหน่วยงาน


แผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (Action plan)

ร่างรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0022/2556 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง ร่างรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการเอกสารที่ไม่ต้องขอสำเนาจากประชาชน

กรมป่าไม้ ยกเลิกการใช้สำเนา บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

ประชาชนได้อะไร จาก พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ฉบับลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

กรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนภูมิอัตรากำลัง

บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน

อำนาจหน้าที่และโครงสร้างหน่วยงาน

ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของกรมป่าไม้

ค่านิยมหลักกรมป่าไม้

ประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน