เกี่ยวกับหน่วยงาน


ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ฉบับลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับสำนัก/กลุ่ม

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

กรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนภูมิอัตรากำลัง

บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน

อำนาจหน้าที่และโครงสร้างหน่วยงาน

ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของกรมป่าไม้

ค่านิยมหลักกรมป่าไม้

ประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน