เกี่ยวกับหน่วยงาน


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ฉบับลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับสำนัก/กลุ่ม

สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนภูมิอัตรากำลัง

บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน

อำนาจหน้าที่และโครงสร้างหน่วยงาน

ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของกรมป่าไม้

ค่านิยมหลักกรมป่าไม้

ประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน