English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

แบบสำรวจ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

เว็บลิงค์


  
 

 

 

ข่าวกิจกรรม

แถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีกลุ่มบุคค

News image

แถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีกลุ่มบุคคลและสื่อมวลชน เสนอข้อความอันเป็นเท็จโจมตีการทำงานของชุดปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบข้อเท็จจริงโดยทั่วกัน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561                       เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) พร้อมด้วยพลตำรวจตรีปัญญา ปิ่นสุข ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู...

อ่านต่อ

- ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานด้านการป้อ

News image

ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจำปี พ.ศ.2562          ด้วยสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยมีนายอรรถพล  เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานในพิธีประชุมร่วมกับผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม ที่ 1- 4 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าทุกศูนย์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจแผนงาน แนวทางการเบิกจ่าย งบประมาณ และหารือขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ...

อ่านต่อ

- โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ

News image

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ "จัดทำแผนการป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคเหนือ"                                      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                    เมื่อวันจันทร์-อังคาร ที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายชีวะภาพ ชีวะธรรมได้เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"จัดทำแผนการป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคเหนือ"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ในพื้นที่ดำเนินการ 16 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปางอุตรดิตถ์ตาก พิษณุโลก ...

อ่านต่อ

- ประชุมซักซ้อมแผนป้องกันรักษาป่า

News image

การประชุมซักซ้อมแผนป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคเหนือ วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแผนป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคเหนือ ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ...

อ่านต่อ

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ

News image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนาหน่วยงานและคุณภาพงานสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันพุธ-ศุกร์ที่ 26-28 กันยายน 2561 สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนาหน่วยงานและคุณภาพงานสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จ ...

อ่านต่อ

- ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการต

News image

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ วันที่ 20 กันยายน 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.)     ครั้งที่ 1/2561 โดยมีสาระสำคัญที่จะร่วมกันพิจารณาหลายประเด็น เช่น การกำหนดมาตรการควบคุมการบรรจุสินค้าขาออก ...

อ่านต่อ

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการป้อง

News image

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่  3  กันยายน  2561 ณ โรงแรมมารวย มารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้  ความเข้าใจ  พัฒนาขีดสมรรถนะ ด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และเพื่อเตรียมการปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระดมความคิดหาแนวทางด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2561 ณ โรงแรม มารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ...

อ่านต่อ

- ประชุมการจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ผลการ

News image

ประชุมการจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรูปแบบ One Page ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ได้มีการประชุมการจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรูปแบบ One Page ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยนายชีวะภาพ ชีวะธรรมผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้มอบหมายให้นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ เป็นประธานในการประชุม การจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรูปแบบ One Page นั้นมีเพื่อการนำเสนอข้อมูลข่าวสารไปในทิศทางเดียวกันของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อการรายงานภารกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ทุกๆส่วนได้ปฏิบัติ และรายงานไปยังกระทรวง ...

อ่านต่อ

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวทั่วไป

แผนที่แสดงสถาณการณ์คดีบุกรุกป่าไม้

ส่วนแผนงานและสารสนเทศ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ผู้อำนวยการ

                                                  

ปฏิทินกิจกรรม

ธันวาคม 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้693
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1236
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3540
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา4341
mod_vvisit_counterเดือนนี้8825
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา23044
mod_vvisit_counterทั้งหมด653488

ราคาน้ำมันวันนี้

อาคารเทียมคมกฤส ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
หมายเลขโทรสาร 0 2579 7584, หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 4292-3 ต่อ 5840